งานพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมี ผศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย รักษาราชการแทนคณบดีคณเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา มีจำนวน 3 หลักสูตร คือ วท.บ.เกษตรศาสตร์ วท.บ.สัตวศาสตร์ และ ค.บ.เกษตรศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 150 คน