หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน ข่าวงานบริการการศึกษา ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมการวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิตอล ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมการวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิตอล ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

0
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมการวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิตอล ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) จะดำเนินการทดสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิตอลครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

QR-Code

รายละเอียด