มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) จะดำเนินการทดสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิตอลครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

QR-Code

รายละเอียด