โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูเกษตรในศตวรรตที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยว่าที่ รต.ไพฑูรย์ ทองสุข ประธานหลักสูตรสาขาวิชา คบ.เกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาคบ.เกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูเกษตรในศตวรรตที่ ๒๑ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ซึ่งในงานดังกล่าวอาจารย์นันทา  สมเป็น  คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกล่าวเปิดงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑)กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร ๒)การนำเสอผลงานสัมมนาด้านการเกษตรในรูปแบบโปสเตอร์ และ ๓)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเกษตรในโรงเรียน.
ดูรูปภาพเพิ่มเติม