โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาการและปฏิบัติการด้านเกษตร

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาการและปฏิบัติการด้านเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะวิชาการและปฏิบัติการด้านเกษตร วันที่ 2 – 5  เดือนเมษายน 2562 ณ ห้อง 4107

รูปภาพเพิ่มเติม