มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงนำ้พระและรดนำ้ขอพรจากผู้สูงอายุ ในวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานในพิธี
รูปภาพเพิ่มเติม