ในวันพุธที่ 24 เมษายน  2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรวัน วัน วัน บ.นาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ บุคลากรคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมอบหมายให้อาจารย์สุวรรณี  สุมหิรัญและอาจารย์ชนกเนตร  ชัยวิชา เข้าร่วมโครงการการห่มดินให้เป็นปุ๋ย โดย กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ดังกล่าว.