กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้อง 43203 อาคาร 43

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้อง 43203 อาคาร 43
เอกสารกำหนดการ