โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสังเกตการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสังเกตการสอน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30 ณ ห้อง 43203 อาคาร 43 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้