คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยการผลิตอาหารใช้เองภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุริทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ในการผลิตอาหารใช้เองภายในครัวเรือน ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและไก่พื้นเมือง รวมถึงการจัดทำแปลงสาธิตแปลงพืชอาหารสัตว์ ซึ่งข้อมูลการอบรมให้ความรู้ประกอบด้วย ๑)การผลิตโคเนื้อในปัจจุบัน ๒)การจัดการและความต้องการโคเนื้อ ๓)การจัดการเลี้ยงดูและตลาดโคเนื้อ ๔)วัตถุดิบและขั้นตอนการทำอาหารผสมเสร็จ และวันที่ ๑๐ พค. ๒๕๖๒ จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง