หน้าแรก คณะเกษตรและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยผลิตอาหารใช้เองภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พศ ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยผลิตอาหารใช้เองภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พศ ๒๕๖๒

0
โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยผลิตอาหารใช้เองภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม  พศ  ๒๕๖๒

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยผลิตอาหารใช้เองภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการผลิตอาหารสัตว์ใช้เองภายในครัวเรือน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและไก่พื้นเมือง รวมถึงการจัดแปลงสาธิตแปลงพืชอาหารสัตว์ โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะได้เชิญวิทยากรภายนอกเข้าร่วมบรรยายประกอบด้วย (๑)นายพิเศษ แสดกระโทก นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ บรรยายเรื่อง การผลิตโคเนื้อในปัจจุบัน (๒)นายไชยวัฒน์  ภิญโญเทพประทาน  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง การจัดการและความต้องการอาหารโคเนื้อ (๓)นางศรัญญา กำจัดภัย เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส บรรยายเรื่อง การจัดการเลี้ยงดูและตลาดไก่พื้นเมือง   และ(๔) อาจารย์เบญญาภา สุรสอน ประธานหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ บรรยายเรื่อง การจัดการและความต้องการไก่พื้นเมือง ในวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ แล้ว


       

รูปภาพถ่ายเพิ่มเติม :  ๙-พค-๖๒  / ๑๐-พค-๖๒