หน้าแรก โครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

0
โครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์  ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้วยคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ ได้จัดโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  ตลอดจนสร้างสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน  โดยกิจกรรมในโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนี้ ประกอบด้วย ๑)กิจกรรมการปลูกมะนาว ปลูกกล้วย ทำกระชังเลี้ยงปลา ต่อระบบน้ำหยด ๒)กิจกรรมก่อสร้างบ่อปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปลูกผักในแปลงปลูกมาตรฐาน ๓)กิจกรรมทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ และ๔)กิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่น  BBL ทาสีห้องอนุบาล จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันและเวลาดังกล่าว.

ตารางข้อมูลกำหนดการ