ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีกำหนดจัดโครงการจัดสาธิตการห่มดิน ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  ซึ่งในการนี้ทางผู้จัดโครงการจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใจทั้งหลายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

กำหนดการโครงการ
วันอังคารที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.   พิธีกร แนะนำบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรของ กอ.รมน. จังหวัด ส.ร.
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.   พิธีกรเชิญ  คณบดี หรือผู้แทน คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สุรินทร์ กล่าวต้อนรับ
๐๙.๔๐ – ๑๐.๓๐ น.   พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) กล่าวที่มาของโครงการและกล่าวเปิดงาน
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะวิธีการห่มดิน
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมทำกิจกรรมการห่มดิน และถ่ายภาพร่วมกันเสร็จกิจกรรมการห่มดิน

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม