📌นักศึกษาท่านใดที่สนใจสมัครการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกรอกประวัติ จำนวน 6 ชุดและแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น พร้อมกรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนในใบสมัคร สามารถดาวโหลดแบบกรรกประวัติได้ที่ http://www.ncswt.or.th/index01.html   โดยส่งมายังงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (อ.กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์) ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป

รายละเอียดการสมัคร