คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “โครงการการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อย่างง่าย”  ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีการสาธิตวิธีการไส้กรอก และปลาส้มให้กับประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในเข้าร่วมโครงการนี้ประกอบด้วย อาจารย์นันทา  สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะเกษตรฯ

รูปภาพกิจกรรม