1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  www.srru.ac.th และชำระเงินค่าการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 300 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7- ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๓๑ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยย่ืนใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่าย พร้อมแนบหลักฐานการสมัครคัดเลือกตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ชำระเงินค่าการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 300 บาท ที่กองคลัง อาคาร ๓๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยทางคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จะทำการเปิดรับสมัครสาขา สัตวศาสตร์ จำนวน ๒๐ คน