การประชุมคณะกรรมการคณะเกษตรและอุดสาหกรรมเกษตร วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๓๑๐๔

ในวันพุธที่ ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๔๓๑๐๔  อาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  คณะเกษตรและอุดสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อาจารย์นันทา  สมเป็น ปฏิิบัติหน้าที่คณะเกษตรฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ได้ทำการประชุมคณะกรรมการคณะเกษตรและอุดสาหกรรมเกษตรขึ้น วาระการประชุมประกอบด้วย ๑)รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเกษตรและอุดสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันศุกร์ที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้อง ๔๓๑๐๔  อาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  คณะเกษตรและอุดสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ๒)เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย ๒.๑)เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร  ๒.๒)เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ๒.๓)เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรมงานพัฒนานักศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมงานพัฒนานักศึกษาจากคณะเกษตรและอุดสาหกรรมเกษตร ๒.๓)เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ๒.๔)เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ๒.๕)เรื่องจากหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์   ๒.๖)เรื่องจากหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์  และ ๒.๗)เรื่องจากหลักสูตร ค.บ.เกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยเรื่อง ๑)โครงการนิเทศก์นักศึกษา และ ๒)ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ