ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรฯ  มหาวิทยาลัยราชภััฏสุรินทร์  นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณะเกษตรฯ  ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านตะเคียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียน ร่วมทำกิจกรรมโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  ตลอดจนสร้างสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน  ซึงกิจกรรมในโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนี้ ประกอบด้วย ๑)กิจกรรมการปลูกมะนาว ปลูกกล้วย ทำกระชังเลี้ยงปลา ต่อระบบน้ำหยด ๒)กิจกรรมก่อสร้างบ่อปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปลูกผักในแปลงปลูกมาตรฐาน ๓)กิจกรรมทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ และ๔)กิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่น  BBL ทาสีห้องอนุบาล.

รูปภาพกิจกรรม