คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยอาจารย์นันทา  สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  และในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  โดยคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพฯประกอบด้วย ผศ.ดร.ดวงนภา พรมเกตุ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดร.สยาม ระโส อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์จุฑามาส  อยู่มาก จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รูปภาพ  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รูปภาพ  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

รูปภาพ  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์