เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พศ. ๒๕๖๒  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ว่าที่ รต.ไพฑูรย์  ทองสุข  ประธานหลักสูตร คบ.เกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ปี ๒ คบ.เกษตรศาสตร์ ประจำหลักสูตร ได้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนและการดำเนินวิถีชีวิตการเป็นนักศึกษา เพื่อให้ประสบผลสำเร็จการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย.

ข้อมูลภาพเพิ่มเติม