คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์นันทา สมเป็น  ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกษตรฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง   ร่วมทำโครงการอนุรักษ์ ปกปัก รักษาป่าชุมชนโคกบัวภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลเฉนียง  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์