การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานคณาจารย์ ได้ดำเนินการเข้าตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ติดตามผล และประเมินการดำเนินงานของคณะในภาพรวม  ตามระบบคุณภาพและกลไกที่กำหนดขึ้น  ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๑)ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับคณะ  ๒)ดร.นฤมล วลีประทานพร  และ๓) ดร.อรุโนทัย อุ่นไธสง  จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม พศ. ๒๕๖๒  ณ ห้อง ๔๓๒๐๓  อาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา