ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  บุคลากร และประชาชนทั่วไป  ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประกวดได้ที่ QR Code หรือเว็บไซต์ http://culture.srru.ac.th หรือ https://srru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  และส่งเอกสารการสมัครได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๓๘  ชั้น ๑ หรือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ติดต่อ. ๐๔๔ ๕๑๕๒๒๗ , ๐๘๑ ๘๒๘ ๖๘๔๐ คุณอนุชา ถือสมบัติ.