ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึกในการรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสัตว์ป่า  โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ๑)ระดับบุคคลทั่วไป ๒)ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ท่านที่สนใจ ร่วมประกวดภาพถ่ายประสานงานที่ คุณอภิชาติ ศรสวรรค์
โทรศัพท์ : 02-858 6378 , 086-515 2376 , 083-026 0606
เว็บไซต์ : www.trueplooklpanya.com