โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ