ด้วยคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ ประจำปี 2562 วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ แปลงสาธิตคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร