ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ  ได้ดำเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนาบูชาพระแม่โพสพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้นในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณแปลงสาธิตเกษตร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ  ในช่วงบ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานพิธีลงแขกดำนา และทางคณะเกษตรฯก็ได้เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

 

รูปภาพกิจกรรมช่วงเช้า

รูปภาพกิจกรรมช่วงบ่าย      

รูปภาพเพิ่มเติม