ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  อาจารย์นันทา สมเป็น  ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์ว่าที่ รต.ไพฑูรย์ ทองสุข และคณะของคณะเกษตรฯออกติดตาม เก็บข้อมูล และสรุปโครงการจิตอาสา  ณ บ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์