วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้อง 43203 อาคาร 43 อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา ชั้น 2
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกษตรฯ นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ให้การต้อนรับท่านคณะผู้ติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์(คุณพินิจ ดลเสมอ และคุณฉัตรเอก หล้าล้ำ)  ในโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เพื่อทำการประเมินการปฏิบัติงานและชี้แนะแนวทางการดำเนินงานของคณะต่อการประเมินครั้งถัดไป