วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๒  หลักสูตรสาขาวิชา ค.บ. เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร. อารีย์ ไกรสูรย์ ได้ทำการสาธิตวิธีการเพาะถั่วเขียวคุณครูและการฝึกปลูกผักในน้ำ (hydropronic) และแนะนำวิธีการให้แก่นักศึกษาจากประเทศบรูไนที่โรงเรือนของคณะเกษตรฯ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์