เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางสัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562  โดยโครงการมีอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย ๑)อาจารย์เบญญาภา สุรสอน ๒)อาจ่ารย์กนกาญจน์  รีบเร่งรัมย์ และ๓)อาจารย์สุนิสา เยาวสกุลมาศ  และสำหรับรายชื่อนักศึกษา ประกอบด้วย ๑)นายอนุพงศ์  มีมงคล  ๒)นายฤทธิเดช  คงทวี ๓)นายจักรกฤษ  กายดี  ๔)นายภานุพงศ์  ลำสำลี  ๕)นางสาวสุทัศนีย์  ตั้งใจ  ๖)นางสาวเพชรรัตน์  สุขจันทร์  ๗)นางสาวทักษพร  เชิดสุข ๘)นางสาวอมิตา  สกุลเจีย  และ๙)นางสาวจุฑารัตน์  ทุมพร และได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อไปประกวดระดับประเทศต่อไป.