ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกสาขา
ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา “ รู้รักสามัคคีพลเมืองดีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ”
จัดโดยพรรคพลังแรงงานไทย ในวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ลงทะเบียน เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 31 (ตึกช้าง)
หมายเหตุ *** – การแต่งกายของนักศึกษา : ชุดนักศึกษา ***