อาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดของคณะเกษตรฯ เข้าร่วมงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒.