ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ อาจารย์นันทา  สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดี คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรฯ ได้จัดพิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562