ขอเรียนเชิญ นักศึกษาและบุคลากรของตณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าทดสอบเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โดยใช้สื่อออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ศูนย์ภาษา ชั้น ๓ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๐๔๔ ๗๑๐๐๔๗ ต่อ ๐๗๐๓ หรือ ๐๘๖ ๓๒๒๐๔๔๗.

ข้อมูลรายชื่อ.