คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ๗ ต.ค. ๖๒ – ๑๗ พ.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๑ รอบโควตา (พิเศษ) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๗ ตุลาคม – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วิธีการรับสมัคร
๑. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๓๐๐ บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ
๒. สมัครผ่านครูแนะแนว โดยยื่นใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่าย พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งครูแนะแนวเพื่อนําส่งที่มหาวิทยาลัย พร้อมชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๓๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓. สมัครด้วยตนเอง ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๓๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยยื่นใบสมัคร ที่สั่งพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่าย พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก และชําระเงิน ค่าสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๓๐๐ บาท ที่กองคลัง อาคาร ๓๑ ชั้น ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ :    ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th ชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๓๐๐ บาท ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบทันที

หลักฐานประกอบการสมัคร (ให้นํามาในวันสอบสัมภาษณ์)
๑. ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://srru.ac.th
๒. ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน พร้อมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาจํานวน ๑ ฉบับ
๕. รูปถ่ายสีหรือขาวดํา ชุดนักเรียน / นักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน 9 รูป
๖. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องนําใบสมัครที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามข้อ ๑ มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก โดยยื่นหลักฐานการสมัคร ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เข้าสู่>>  สมัครสอบ ออนไลน์

 

Exit mobile version