ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ ว่าที่ รต.ไพฑูรย์ ทองสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ  ได้ประชุมการสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑” คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๓๒๐๒.