มูลนิธิอมตะ  ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง(โครงการอัจฉริยะ)  ในระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา แกานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี  แต่มีฐานยากจน มีความเป็นเลิศในทักษะด้านวิทย์-คณิต และ/หรือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิชา อุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศในยุคที่ต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรม
     การสมัครสอบ ผู้ที่มีคุณสมบัติแจ้งความจํานงขอสมัครรับทุนต่อครูประจําชั้น ครูแนะแนว อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อํานวยการของสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ และให้ทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นผู้พรวจสอบข้อเท็จจริง รับรองคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่เห็นสมควรได้รับทุนโดยไม่จํากัดจํานวนทุน
     ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร  สามารถส่งสําเนาเอกสารทั้งหมดมาที่ penpitchagamata.com หรือ Line ID: nsr2013019  และส่งไปรษณีย์ฉบับจริงมาที่ | มูลนิธิอมตะ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 | โทร 02 792 0001/ มือถือ 087 131 0007.

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม