คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ในรายรายวิชา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ในรายรายวิชา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง รายวิชาทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ รายวิชาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช และรายวิชานิทรรศการทางการเกษตร
“Open house, learning in courses Value added Products from plants, Animals and insects Skills course for Teachers of Agriculture And Agricultural Exhibition Courses”
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โดมกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Exit mobile version