เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒   นักศึกษาบรูไนและนักศึกษา คบ.เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนทักษะในชั้นเรียน ที่ห้อง ๔๓๒๐๑ อาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โดยการกำกับของคณาจารย์คณะเกษตรฯ.