มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียนฟรีจำนวน ๓๐ ทุน!!!
(สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา (พิเศษ), รอบแฟ้มสะสมผลงาน และรอบโควตา)
🔴รับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓ เม.ย. ๒๕๖๓
📌ประกาศรับสมัคร 👉🏻Download เอกสาร
📌ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 👉🏻 Download เอกสาร
📌ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ ๓๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 👉🏻 Download เอกสาร
📌ใบสมัครเพื่อขอรับทุนเพชรอินทนิล และหนังสือรับรองความประพฤติ 👉🏻 Download เอกสาร
📌🔴 ผู้สมัครโปรดศึกษาข้อมูลโดยละเอียด 🔴📌
สอบถามเพิ่มเติม ๐๔๔-๐๔๑-๖๒๐ ต่อ ๒๓