วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ]ลานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะเกษตรฯ ในรายรายวิชา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช และนิทรรศการทางการเกษตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ในรายรายวิชา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช และนิทรรศการทางการเกษตร “Open house, learning in courses Value added Products from plants, Animals and insects Skills course for Teachers of Agriculture And Agricultural Exhibition Courses” ขึ้น โดยในกิจกรรมนี้อาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้  อาจารย์ต่อตระกูล  เหมียดนอก กล่าวรายงานเหตุที่จัดกิจกรรม.

รูปภาพกิจกรรม         

รูปภาพเพิ่มเติม