เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  อาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรม คณาจารย์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกคนของคณะได้เข้าร่วมงาน “พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ซึ่งทุกภาคส่วนของมหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์อันประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกคนเข้าร่วมงานพิธีดังกล่่าวอย่างพร้อมเพรียง.