คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเรียนเชิญ. คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเรียนเชิญคณาจารย์  พนักงานเจ้าหน้าที่  และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นต้นไป
ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ (สนามศรีณรงค์)
การแต่งกาย : ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ : ชุดปกติขาวสวมหมวก
บุคลากร เจ้าหน้าที่ : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นักศึกษา : ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Exit mobile version