คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานสรุป การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชาวบูรไน

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๓๒๐๓ อาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯเป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับฟังรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชาวบูรไน จากมหาวิทยาลัย Bruner Darussalam(UBD) ประเทศบูรไน ในโครงการ Community Outreach จำนวน ๓ คน โดยมีระยะเวลาในการเข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  โดยแต่ละหลักสูตรของคณะเกษตรฯเป็นผู้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาชาวบูรไน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งต่อไป.

 

Exit mobile version