หน้าแรก บทความที่เกี่ยวข้อง การประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฎทั่วประเทศ

การประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฎทั่วประเทศ

0
การประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฎทั่วประเทศ

เมื่อ่วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๒  อาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ได้มอบหมายให้ อาจารย์ว่าที่ รต.ไพฑูรย์ ทองสุข อาจารย์ต่อตระกูล เหมียดนอก
อาจารย์เพชรรัตน์ พรหมทา และอาจารย์ชนกเนตร  ชัยวิชา ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏ  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔  อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน  การวิจัย  และการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรของนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง.