เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ วัดบรมสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหอระฆังและบูรณปฏิสังขรอุโบสถ  และเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ.