เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณแปลงโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ที่คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่านพลตรี เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์และบุคลากร ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้แทนคณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของคณะเกษตรฯ ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวนาถุงหลังจากที่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวไว้ในถุงและพร้อมเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว.