วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563  บุคลากรและนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นำโดยอาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์  ทองสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานศึกษา ” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุรินทร์  ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้  มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานในพิธี เริ่มกิจกรรมเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป