คณาจารย์ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้ปฐมนิเทศ แนะนำคณาจารย์ของคณะ รูปแบบ แนวทางการให้คำชี้แนะ ความรู้ด้านการเกษตร แก่นักศึกษาจากประเทศบรูไนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.