โครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส”

ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความยินดีและดีใจในการต้อนรับและบริการต่อคุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม และโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ห้องสมาร์ทคลาสรูม(ห้องเรียนอัจฉริยะ)ในการฝึกอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากพื้นที่อำเภอชายแดน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ตามเรื่องการเพิ่มศักยภาพนักเรียนโดยการสอนบรรจุภัณฑ์ และการขายของออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกสอน โดยกองกำลังสุรนารี ร่วมกับสโมสรโรตารีเจริญนคร ให้การส่งเสริมและสนับสนุนจัดการฝึกอบรมครั้งนี้.